Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Michał Dachowski, działającego pod adresem https://karolinadachowska.com/, zwanego dalej „Sklepem” prowadzonego przez:

Fizjo4life Michał Dachowski
Ul. Jagiellonska 4
03-721 Warszawa
NIP: 113-256-86-20
Regon:145563570
Tel. 690-55-25-24
e-mail: kursy@michaldachowski.pl


Przyjmowanie i realizacja zamówień :

Sklep prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Zamówienie zostaje złożone po przedłożeniu wypełnionego formularza zamówień przez Klienta. Sklep akceptuje przyjęcie zamówienia wysyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przez Klienta.
Klient klikając na przycisk „złóż zamówienie” wiąże dobra w koszyku.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
Dostęp do programów szkoleniowych z kategorii „Akademia Rolowania” przyznawany jest na adres e-mail podany podczas transakcji.


Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia odbywa się równocześnie z przyjęciem zlecenia natychmiast po wysłaniu automatycznego e-mail.
Za pomocą potwierdzenia e-mail zostaje zawarta umowa kupna.
Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje numer zamówienia.
Do zamówienia wystawiane są: faktura VAT dla firm, faktura dla osób fizycznych lub paragon. Wymienione dowody zakupu wysyłane są elektronicznie, na adres e-mail podany podczas zamówienia.


Ceny produktów, koszty dostawy

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do momentu dokonania zmiany.
Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia (dla każdego produktu umieszczonego w koszyku). Koszt ten doliczany jest do ceny zamawianego produktu. Koszt dostawy dla jednej przesyłki:
a) Kurier DPD – 15,00zł
b) Kurier DPD pobranie – 20,00zł
c) Paczkomaty InPost– 12,00zł

d) Odbiór osobisty – 0zł


Przy jednorazowym zamówieniu powyżej 200,00zł wysyłka GRATIS.
Nie wysyłamy paczek za granicę, ewentualna wysyłka tylko po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu kosztów wysyłki.


Formy płatności

Złożone przez Klienta zamówienie jest natychmiast możliwe do zapłaty.
W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
a) płatność kartą (Visa, MasterCard, American Express)
b) płatność za pośrednictwem PayU.
Szczegóły dotyczące systemu płatności PayU znajdują się w podanym linku:
PayU Regulamin
Towary, aż do momentu uregulowania płatności, są w pełnej własności sklepu


Czas realizacji zamówienia

Przesyłka jest dostarczana przez firmę kurierską DPD lub Paczkomaty InPost w zależności od wyboru Klienta.
Zamówienie jest obsługiwane przez Sklep w ciągu 24 godzin, a czas dostawy od momentu zawarcia umowy sprzedaży z Klientem zależny jest od działania firmy kurierskiej i wynosi do 2 dni roboczych w przypadku doręczenia realizowanego przez firmę DPD lub  do 5 dniach roboczych w przypadku doręczenia realizowanego przez firmę Paczkomaty InPost. W przypadku zamówień zawierających produkty oznaczone informacją o późniejszej wysyłce – całość zamówienia zostanie zrealizowana w dniu wyznaczonym na wyżej wymienionej informacji.
Przesyłka jest wysyłana na adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
W celu ułatwienia i przyspieszenia dostawy Sprzedający prosi o podanie numeru telefonu kontaktowego Kupującego.
Jeśli pozycja nie jest dostępna w danym momencie dostawa może trwać do 14 dni. Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.


Zwrot produktu, wymiana

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu kupionego za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki z produktem, dalej jako „zwrot produktu”.

Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zdjęciem produktu i otrzymanego paragonu lub faktury VAT na adres mailowy Sklepu.
Sklep potwierdzi drogą mailową przyjęcie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz prześle Klientowi formularz zwrotu do wypełnienia i odesłania wraz ze zwracanym produktem i paragonem/fakturą VAT na wskazany przez Sklep adres. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zwrotu.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu bez kosztu dostawy przesyłki do Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki ze zwracanym produktem. Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem na wskazany przez Klienta numer konta bankowego.
Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot produktu jest możliwy tylko wówczas, gdy:

a) produkt nie był używany,
b) nie został zniszczony,
c) zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu, w którym został dostarczony (zmiana stanu opakowania nie może przekraczać granic zwykłego zarządu rzeczą).

Do zwracanego produktu należy dołączyć wystawiony przez Sklep paragon lub fakturę VAT.
Zwrot produktu zostanie odrzucony, jeżeli nie spełnia wymagań opisanych w niniejszym dziale Regulaminu.


Reklamacje, rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Jeśli Klient chce reklamować produkt, należy przesłać oświadczenie reklamacji wraz ze zdjęciem produktu i paragonu/faktury na adres mailowy Sklepu. Po przyjęciu oświadczenia reklamacji przez Sklep Klient powinien odesłać reklamowany produkt na adres wskazany przez Sklep. Klient powinien zachować potwierdzenie nadania przesyłki zwrotnej. Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są oryginalne.

Klient może zgłosić reklamację produktu w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
d) każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamowanego produktu przez Sklep.
Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.
b) złożyć oświadczenie o wymianie produktu na nowy.
Klient zobowiązuje się wysłać oświadczenie na adres mailowy Sklepu.
Sklep zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie oświadczenia.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
a) zwrotem kosztów przedmiotu,
lub
b) wymianą produktu na nowy,
lub
c) odrzuceniem reklamacji

Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
b) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wymianie produktu na nowy sprzedanej na produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
W terminach określonych w punktach 16-17 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


Przesyłki nieodebrane przez Klienta

Koszt transportu przesyłki nieodebranej z winy Klienta wraz z kosztem jej zwrócenia do nadawcy w całości obciąża Klienta.
Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów są chronione i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Klienta jest Sklep: Fizjo4life Michał Dachowski,ul. Jagiellonska 4 03-721 Warszawa NIP 113-25-86 20
Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez administratora danych osobowych wyłącznie w celu realizacji transakcji zakupu produktów oraz, w razie zgody Klienta, w celach marketingowych.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.


Postanowienia końcowe

W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: – Internet Explorer 5.5 lub wyższa wersja, – Google Chrome, – Firefox 3.0 lub wyższa wersja, – Safari 2.0 lub wyższa wersja, – Opera 7.5 lub wyższa wersja oraz minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×600 i 24-bitowej palety kolorów.
Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT, w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi Klient oświadcza, że podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail jest adresem do dostarczania faktur, o którym mowa wyżej. Paragon dostarczany jest wraz z produktem przesyłką kurierską.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez dostarczenie Klientowi faktury VAT kanałami elektronicznymi lub paragonu wraz z wysyłką.
Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Zapisy niniejszego regulaminu w zakresie kosztów transportu oraz zasad obsługi zwrotów i reklamacji dotyczą transakcji realizowanych wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku dostawy produktu poza granice Polski właściwa stawka opłaty transportowej wyświetlana jest przy produkcie na etapie składania zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.02 2014.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez szkody dla ochrony praw nabytych przez Klientów do dnia dokonania zmiany Regulaminu.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy: Fizjo4life Michał Dachowski, z siedzibą: ul. Jagiellońska 4/, 03-721 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 145563570, nr NIP 1132568620, e-mail: kursy@michaldachowski.pl, telefon 690552524
Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
————————
Data odbioru:
————————
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
————————
Adres konsumenta(-ów):
————————
Podpis konsumenta(-ów):
————————
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
————————
*niepotrzebne skreśli